Hitoktatóknak

Jogszabályi háttér

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

22/2013 EMMI rendelet

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről az állami fenntartású iskolákban az 1-8. évfolyamok számára kötelezően választhatóvá teszi a vallásilag és felekezetileg elkötelezett hit- és erkölcstan tantárgyat. Az alábbiakban a 22/2013. EMMI rendelet alapján sorra vesszük a határidőket és a tennivalókat.Az evangélikus egyházközségek lelkészeinek, illetve megbízott képviselőinek a jogszabályok szerint legkésőbb minden év február 14-ig jelezniük kell hitoktatási szándékukat az egyházközségek területén levő állami általános iskolák igazgatóinál, és egyeztetni a megvalósítás folyamatáról és gyakorlati vonatkozásairól. Ezzel egy időben célszerű felvenni a kapcsolatot a többi keresztény felekezet hitoktatóival is.

Az állami iskolák igazgatói jelölik ki az iskoláikban a szülői tájékoztató időpontját, mely minden év március 1. és március 14. közé kell, hogy essék. Ennek időpontjáról az iskola igazgatója 10 nappal korábban értesíti a helyi egyházközség lelkészét.

A szülői tájékoztatón az egyház képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, a tanulónak és a szülőknek a hit- és erkölcstanoktatásról. A rendelet alapján, amennyiben az egyház képviselője nem tud személyesen jelen lenni a szülői tájékoztatón, írásbeli dokumentumokat (például plakát, szórólap, hittankönyvek, kerettantervek) hagyhat az iskolában, s az igazgató biztosítja, hogy e dokumentumokat a szülők megismerjék.

Az iskola minden év március 16. és március 31. között a honlapján és a helyben szokásos hirdetési felületeken közzéteszi a hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházak alapvető adatait és elérhetőségeit (az egyház megnevezése, a helyi lelkész neve s címe). A gyülekezetek feladata ehhez a pontos tájékoztatás megadása az igazgatók számára, az igazgatók pedig jelzik ezen adatok nyilvánosságra hozatalának tényét a gyülekezetek képviselőinek.

Minden év április végén megtörténik az elsősök beiratkozása az általános iskolákba. Mivel az elsősök szüleinek a beiratkozáskor nyilatkozniuk kell arról, hogy az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat választják-e, érdemes ezt megelőzően felkeresni az iskolaköteles korú nagycsoportosok szüleit, és tájékoztatni őket az előttük álló lehetőségekről.

A beiratkozáskor az egyház megnevezését, lelkészének nevét s címét írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja. Ezek alapján a szülő írásos hozzájárulását adja a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adatkezeléshez (gyermeke nevét és osztályának megnevezését megadják az egyház képviselőjének) és nyilatkozik arról, hogy az evangélikus hit- és erkölcstant választja. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola erkölcstanoktatást szervez a gyermek számára.

A beiratkozáskor jelen lehet az egyház képviselője, és igény esetén tájékoztatást nyújthat a szülőknek a hit- és erkölcstanoktatásról. A beiratkozást követő három napon belül az iskola igazgatója átadja a lelkésznek az evangélikus hit- és erkölcstanoktatásra jelentkezett tanulók nevét és osztályának megnevezését.

Ezen adatok átadását követő hét napon belül az iskola igazgatója egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról az egyházak képviselőivel. Az egyeztetés összehívásáért az igazgató felel, amennyiben viszont a hét nap ennek hiányában telik el, kérjük, hogy a lelkész kezdeményezze az egyeztetés összehívását. A hit- és erkölcstanoktatásban résztvevő évfolyamok összevonhatók.

Minden év május 20-ig kell nyilatkoznia a leendő ötödikesek szüleinek arról, hogy az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat választják-e. Minden lelkész és hitoktató testvérünknek javasoljuk, hogy az általános iskolák igazgatóival egyeztetve a félév során vegyen részt a negyedik évfolyamok szülői értekezletén és ott röviden mutassa be az evangélikus hitoktatást és hittankönyveket.

Szintén május 20-ig kell írásban nyilatkozniuk azon szülőknek is, akik az erkölcstanra vagy a hit- és erkölcstanra vonatkozó eddigi választásukat módosítani kívánják. E nyilatkozatukat mind az igazgatónak, mind a az egyház képviselőjének meg kel küldeniük.

Hitoktatói életpályamodell

2005. évi V. törvény az egyházi szolgálat külön területeiről

3/2018. (VI. 28.) országos szabályrendelet az evangélikus hitoktatás tartalmi, munkaügyi, jogi, valamint pénzügyi kereteiről.

A katolikus, református és evangélikus egyházak közötti megállapodás a hitoktatásról.

Tantervek

Kerettantervek

Helyi tantervek

Érettségi

Vizsgaleírás
Irodalomjegyzék
Témakörök
Tételbank
Pontozólap
Tételsor az Oktatási Hivatal számára